Er waait een crisis van formaat over deze aardbol en niemand ontkomt eraan.

Op veel verschillende manieren kan het je raken, maar op één manier worden we allemaal aangeraakt: het universum maakt een energetische verschuiving en wij als aardbewoners zullen dat op allerlei terrein merken.

We zijn nou eenmaal onderdeel van het grote geheel en staan in energetische verbinding met alles en iedereen.

 

Als je hier nog nooit eerder van gehoord hebt, kan dit als abracadabra overkomen. Als je er enigszins mee bekend bent, is wat ik in dit artikel schrijf voor jou waarschijnlijk niet nieuw.

Ik had de behoefte om het allemaal eens (kort) op een rijtje te zetten en dat is uitgemond in dit artikel. Ik pretendeer bij lange na niet volledig te zijn, er is zoveel meer over te zeggen. In de voetnoten heb ik een aantal boeken opgenomen die mij bijzonder geïnspireerd hebben, doe er je voordeel mee.

Neem mijn schrijfsel niet per definitie voor waarheid aan, maar ga bij jezelf na wat resoneert en wat voor jou bruikbaar is.

 

Gezondheids-shift

Op fysiek vlak worden we uitgedaagd om onze gezondheid hoog te houden, met name om het Covid-19 virus buiten onze deur te houden.

Dit betekent voor veel mensen een shift in hun leefstijl, zoals gezonder voedsel, minder of geen vleesconsumptie, extra vitamines en mineralen en meer rust en beweging. Al zie ik dat dit kwartje nog lang niet bij iedereen valt en wordt het bekende slachtoffer-gevoel ook op dit vlak nog in stand gehouden: ‘Het virus overkomt je of niet, je kunt er zelf niet veel aan doen, buiten de maatregelen die ons van hogerhand worden opgelegd.’

Dat je ook preventief aan je gezondheid kunt werken en daarmee de besmettingskans nihil maakt, dringt bij velen nog maar moeizaam door, niet in laatste instantie bij de leiders van ons land.

 

Bewustzijns-shift

Dan hebben we nog een shift die gaande is, namelijk een energetische bewustzijnsverschuiving, waarvan velen zich niet bewust zijn.

Ook energetisch gezien zullen we van ‘slachtofferschap’ naar ‘persoonlijk leiderschap’ moeten evolueren, willen we tenminste meegroeien met de energieshift die in het universum gaande is.

Velen hebben studie gedaan en ik heb daar ruimschoots kennis van genomen¹. Het is onmogelijk om in één artikel alle feiten weer te geven, ik houd het bij de belangrijkste en meest opmerkelijke feiten. Het is in de basis datgene wat mij geholpen heeft om enigszins te begrijpen wat er werkelijk gaande is.

We laten het Covid-19 virus voor wat het is, maar dat het een cruciale rol speelt in het ontwaken van het bewustzijn van de mensheid, dat leidt voor mij geen twijfel.

 

Kenmerkend voor een crisis

Een crisis, in welk formaat dan ook, zorgt altijd voor een verschuiving in bewustzijn. Een crisis kenmerkt zich namelijk door het feit dat ‘het nooit meer zal worden zoals het was’.

Dat lijkt me vandaag de dag overduidelijk, wat voor mij de vele voorspellingen ook betrouwbaar maakt: deze coronatijd is dé crisis (en er zullen er nog vele volgen) die nodig is om een collectieve shift te bewerkstelligen.

Laten we niet tegenwerken maar meewerken aan deze wake-up-call, dan gaan we de goede kant op en beantwoordt het woord ‘crisis’ aan zijn betekenis, namelijk: keerpunt (de Latijnse oorspronkelijke betekenis).

 

Mannelijke en vrouwelijke energie

Eeuwenlang leefden we (en leven we grotendeels nog) vanuit een bepaalde denkwijze, namelijk die van de ‘mannelijke energie’.² Dit houdt in dat er top-down geregeerd wordt, hard gewerkt moet worden voor levensonderhoud, het wij/zij-denken alom vertegenwoordigd is (ook wel dualiteit genoemd) en de maatschappij voornamelijk door mannen aangestuurd wordt. Het is een aanduiding voor een ego-gestuurd systeem, een voornamelijk vanuit het hoofd, vanuit de rede geregeerd, top-down, controlegericht denken.

Overigens wil ‘mannelijke energie’ niet per definitie zeggen dat het om een sekseverschil gaat, ook vrouwen hebben ‘mannelijke energie’ en andersom is dat ook het geval.

‘Vrouwelijke energie’ kenmerkt zich door zachtheid, zorgzaamheid en liefde, die voortkomt uit het hart. Ook is er sprake van eenheid (dus geen dualiteit), compassie, ruimte voor authenticiteit van ieder individu, ook neemt flora en fauna een belangrijke plaats in.

Toen wij met de geboorte van Christus het Vissentijdperk ingingen (volgens de astrologische uitleg), ging de mannelijke energie overheersen. De kerk heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd en ook de manier waarop de verhalen uit de Bijbel geïnterpreteerd werden,³ is kenmerkend voor de mannelijke energie: wij zijn slachtoffer van het leven, zonde/genade, hel/hemel en redding (voor de eeuwigheid, na dit leven) is alleen buiten onszelf mogelijk.

 

Oosten versus Westen

Deze gedachtegang doortrekt het Calvinistische denken in onze de westerse cultuur. Zien we in het oosten van de wereld een veel zachtere en mildere denkwijze, is zij in het westen (zeker de laatste eeuw) duidelijk verhardt.

Overigens is bij de oude natuurvolkeren, bijv. bij Indianenstammen, de vrouwelijke energie nog leidend. Vrouwen worden daar gezien als ‘wijzen’ van de maatschappij en hebben een leidende rol, terwijl de man dienend is. In de Westerse cultuur is dit principe helemaal omgedraaid, alle feministische inhaalslagen ten spijt.

 

Voorspellingen

Zoals gezegd is de mensheid bezig zich naar een ander bewustzijnsniveau te ontwikkelen. We zien het om ons heen gebeuren: mensen worden spiritueler en gaan bewuster met zichzelf, met elkaar en met de planeet om. Het is al duizenden jaren bekend dat die shift zo rond deze tijd plaats zal vinden en 2012 was het jaar waarin de bewustzijnsomslag duidelijk zichtbaar werd.

Er bestaat een heel scala aan profetieën en leringen die ons vertellen dat we nu aan het begin van een nieuw tijdperk staan: we zijn onderweg van een collectief bewustzijn dat is gebaseerd op nemen, angst en macht (ego, mannelijke energie), naar een collectief bewustzijn dat is gebaseerd op geven, compassie en delen (hart, vrouwelijke energie).

Er zijn vele voorspelling gedaan: authentieke Kabbalah (Israël), Maya’s, Yuga’s, Christenen, Astrologie en Esoterische stromingen.

Wat deze voorspellingen gemeen hebben is dat zij wijzen op ‘het einde van de tijden’, wat niet betekent dat de aarde ophoudt te bestaan, maar wat duidt op het begin van een nieuw bewustzijn.

Hieronder de voor mij twee belangrijkste stromingen wat nader uitgewerkt, de astrologische en esoterische stroming.

 

Astrologie

De astrologie spreekt over de overgang van het Vissentijdperk (begonnen in het jaar 0) naar het Aquariustijdperk. Kenmerkend voor het Vissentijdperk is overleven, machtsstreven, concurrentie, dualiteit, hebzucht, armoede, ik-bewustzijn en egoïsme. Terwijl het Aquariustijdperk staat voor leven vanuit je hart, eenheidsstreven, samenwerking, volgen van je intuïtie, onthechting van bezittingen, respect voor de natuur en overvloed voor iedereen.

 

Esoterie

Verschillende esoterische stromingen spreken over een shift in dimensies, waarbij de 13e dimensie gelijk staat aan een staat van verlichting. Dimensies zijn geen fysieke plekken maar niveaus van bewustzijn, elk met eigen kenmerken, een eigen manier van denken, gevoelens en ervaringen.

De belangrijkste twee dimensies waar we op dit moment mee te maken hebben zijn de derde en de vijfde dimensie. De derde dimensie (3D) gaat over macht, angst en controle (hier hebben we dus de afgelopen 2000 jaar in geleefd, zie ook de astrologische verklaring) en de vijfde dimensie (5D) gaat over compassie, wijsheid en liefde.

We zien dat het gros van de mensheid momenteel nog in de derde dimensie leeft, maar er is een beweging op gang (die dus ook voorspeld is) waarbij de mensheid langzaamaan naar de vijfde bewustzijnsdimensie gaat. Deze bewustzijnsshift gaat overigens via de vierde dimensie (4D), ook wel de transitiefase genoemd. In deze fase gaat ons hart open, er komt liefde, compassie, oog voor de medemens en de natuur. In deze fase kom je ook je oude pijnen tegen, ga je de confrontatie met jezelf aan.

 

Wat er gaande is

We zien duidelijk de overeenkomsten tussen alle voorspellingen. Als je er dan ook nog eens bij optelt dat ik deze shift zelf doormaak én dat ik het om me heen zie gebeuren (de maatschappij staat behoorlijk te wiebelen en er gebeurt van alles in het leven van de mensen om me heen), dan wordt het voor mij wel heel aannemelijk.

Doordat de energieën van deze twee tijdperken nu naast elkaar bestaan (astrologisch is dit ook te zien aan de stand van de planeten), leven we in een tijd van grote onrust en beproevingen, zowel in ons persoonlijk leven als op wereldschaal: relaties staan onder druk, er is toename van geweld (altijd zinloos), oorlogen, opstanden tegen dictators, politieke verschuivingen, aardbevingen en tsunami’s, veranderingen in klimaat, geldsystemen die op de tocht staan en traditioneel geloof dat onder druk staat. Er is veel corruptie, misleiding, misbruik, macht en controle (denk alleen al aan wat de overheid in Nederland aan het afdwingen is).

Ook kun je dit in je eigen leven merken: enerzijds is er het 3D-denken volop aanwezig, zowel in jezelf als in de wereld om je heen. En anderzijds leef je voor een groot deel al in 5D, waarbij je hart leidend is, je compassie en onvoorwaardelijke liefde voelt voor alles en iedereen en waar oude structuren niet langer dienen, maar vrijheid de boventoon voert. Je voelt je er als het ware tussenin, heen en weer geslingerd, allemaal erg vermoeiend.

 

Aan jou de keus

De corona-crisis dwong (en dwingt) ons om stil te staan, uit de ratrace te stappen en gevoel te krijgen bij een andere manier van leven. Het geeft ons de gelegenheid om de shift naar het hogere bewustzijn daadwerkelijk te gaan maken, om de transitie te maken van 3D naar 5D.

We zullen het allemaal wel onder ogen moeten komen, want deze planeet staat aan de vooravond van een grote evolutiestap, een stap naar de volgende dimensie.

En het universum neemt die stap wel. Met of zonder ons. Aan jou de keus om erin mee te gaan of niet, wetend dat het tegenwerken van deze energieën, ziektes en ander (psychisch) lijden veroorzaakt.

 

Leef van binnenuit!

Bewustwording en transformatie zijn de sleutelwoorden. Een verschuiving van ego- naar hart-bewustzijn, van mannelijke naar vrouwelijke energie, van het Vissen- naar het Aquariustijdperk, van de derde naar de vijfde dimensie, van de oude naar de nieuwe mens, van angst naar liefde, van hoofd naar hart, van ‘leven van buitenaf’ naar ‘leven van binnenuit’.

Als we wakker worden uit ego-bewustzijn, worden we ook wakker ten aanzien van de buitenwereld. Slikten we voorheen alles nog voor zoete koek en deden we braaf wat er van ons verlangd werd, ga je nu steeds meer voelen wat jóuw waarheid is. Voorheen keek je nog naar buiten, op zoek naar iemand die jou zou helpen of redden: politieke figuren, machthebbers, controlesystemen of religieuze leiders. Maar nu mag je naar binnen kijken: voelt iets kloppend of niet, voelt iets als waarheid of als bedrog, wat wil ik zelf?

De uitnodiging is om je te verbinden met je hart en met je ziel.

Zat je in ego nog vast in angst, controle, zorgen en weerstand, in het hart is er diep vertrouwen en overgave. Daar sta je in je eigen kracht, verbonden met boven en beneden, met hemel en aarde. Dan ga je ten volle leven zoals je bedoeld bent, naar het goddelijk beeld waarnaar jij geschapen bent. Dan leef je in contact met diezelfde Godheid, met de bron, met het universum. Niet iemand ver weg hoog in de hemel, heersend, beoordelend en veroordelend. Maar dichterbij dan je ooit gedacht had, namelijk in jouw eigen hart en in de energie om jou heen.

Breek oude patronen en structuren af om ruimte te maken voor heling en licht. Om te kunnen transformeren en lichter te worden, vraagt het om oude bagage te dumpen. Blijf daarbij steeds gecenterd in jezelf, verbonden met je hart. Het hart antwoordt altijd met een simpel ‘ja’ of ‘nee’, is het ‘leven-dienend’ of ‘leven-verwoestend’. Het is in deze tijd dat je voor dit harte-antwoord werkelijk mag gaan staan.

Leef van binnenuit!

 

 

¹ Een greep uit de schrijvers waardoor ik me heb laten inspireren: Robert Bridgeman (Start vandaag nog met lichter leven), Hans Stolp (Eerlijk kijken naar jezelf), Michael Pylarczyk (Master your mindset), Eckhart Tolle (Een nieuwe aarde), Linda Rood (Het ja-gevoel), Tijn Touber (Time bender) en Joe Dispenza (Overstijg jezelf).

² De wereld waarop en waarin wij leven bestaat uit energie, alles en iedereen straalt energie uit. Energie is een trilling, een vibratie, en is onzichtbaar, maar wel degelijk aanwezig. Energie is onze eerste levensbehoefte en zonder energie zou er geen leven op deze aarde mogelijk zijn.

³ De traditionele christelijke religie zoals wij die nu kennen, is vanaf 500 na Christus’ geboorte pas gaan uitleggen dat Jezus de schuld van de mensheid op zich genomen heeft. Tot die tijd werd hij gezien als een verlicht mens en werd ‘het koninkrijk van God’ symbolisch geïnterpreteerd, dus als zijnde een bewustzijns-staat wat in dit leven te bereiken is (o.a. te vinden bij het Gnostisch of Esoterisch christendom).